گزارش معاملات

صفحه اصلی گزارش معاملات

گزارش معاملات

نام کالا نوع نماد عرضه کننده / تولیده کننده تاریخ پایان قیمت پایه (ریال) قیمت نهایی (ریال) کل عرضه (تن) مجموع تقاضا (تن) حجم معامله (تن) مجموع ارزش معامله (میلیون ریال) محل تحویل کالا
سنگ آهن دانه بندی شده هماتیت Fe-144 معدن تست 1400-07-06 17:40:00 1,000 1,300 30000 30000 30000 2,500 فارس - شيراز
آهن اسفنجی - Dri-143 معدن تست 1400-07-06 17:20:00 100,000 110,000 40000 40000 40000 220,000 فارس - فراشبند
کنسانتره سنگ آهن - Co-142 معدن تست 1400-07-06 17:00:00 1,000 1,000 60000 50000 50000 1,000 بوشهر - تنگستان
گندله - Pl-141 معدن تست 1400-07-06 16:40:00 1,000 1,000 50000 50000 50000 1,000 اصفهان - اردستان
گندله - Pl-140 معدن تست 1400-07-06 16:10:00 100,000 110,110 100000 95000 95000 210,210 هرمزگان - بندرعباس
گندله - Pl-139 معدن فروشنده 1400-05-09 19:13:00 36,000 36,005 10000 10000 10000 36,005 اردبيل - بيله سوار
سنگ آهن دانه بندی شده مگنتیت Fe-117 معدن فروشنده 1400-04-19 14:30:00 16,000 16,000 25000 10000 10000 16,000 هرمزگان - بندرعباس
گندله - Pl-116 معدن فروشنده 1400-04-20 11:00:00 38,000 107,107 50000 1 1 107,107 هرمزگان - بندرعباس