فرم عضویت اعضاء

صفحه اصلی فرم عضویت اعضاء
نحــــوه عضویت در انجمن
 • پس از تکمیل فرم عضویت در سایت و ارسال مدارک توسط شرکت متقاضی، درخواست عضویت ثبت می‌گردد.
 • انجمن عضویت شرکت متقاضی را بررسی و در صورت واجد شرایط بودن عضویت حق ورودیه و حق عضویت سالیانه مشخص و نتیجه کتباً به شرکت متقاضی ارسال می‌گردد.
 • در صورت عدم تایید درخواست عضویت دلایل عدم تایید کتباً توسط دبیر انجمن به شرکت متقاضی اعلام می‌شود.
 • چنانچه متقاضی نسبت به عدم پذیرش درخواست خود اعتراض داشته باشد می تواند دلایل خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه و در قسمت ارتباط با ما و با موضوع عدم پذیرش عضویت ثبت کند.
 • اعتراض متقاضی در هیئت مدیره انجمن جهت تعیین تکلیف مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید درخواست عضویت نوع عضویت مشخص و کتباً به شرکت متقاضی اعلام می‌شود.
 • متقاضی موظف است ظرف مدت سه ماه حق ورودیه و حق عضویت سالیانه خود را به انجمن پرداخت نماید.
 • انجمن پس از دریافت حقوق ورودیه و حق عضویت از طرف شرکت متقاضی شرکت مذکور را به عنوان عضو فعال و رسمی خود تلقی می‌نماید.
 • کارت گواهی عضویت شرکت متقاضی ظرف مدت یک ماه صادر و ارسال می‌گردد.
مدارک مورد نیاز جهت عضویت
 • اسکن اساسنامه شرکت
 • اسکن لوگو معدن یا شرکت
 • اسکن پروانه بهره‌برداری معدن
 • اسکن آگهی تاسیس شرکت
 • اسکن آگهی آخرین تغییرات شرکت
 • اسکن کارت عضویت در اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن
 • اسکن شناسنامه (تمامی صفحات) و کارت ملی (رو و پشت) مدیرعامل شرکت
 • اسکن عکس 4*3 مدیرعامل شرکت با در نظر گرفتن تمامی موارد شئونات اسلامی (زمینه سفید)
 • معرفی یک نفر رابط جهت پیگیری موضوعات شرکت در انجمن
فرم عضویت انجمن سنگ آهن ایران
رئیس هیت مدیره
اعضاء هیئت مدیره
عضویت در تشکل های حرفه ای
کمیسیون تخصصی (یک کمیسیون انتخاب شود)
کمیسیون فرعی (یک کمیسیون انتخاب شود)
لطفا تصاویر دپو و آنالیز را وارد نمایید.