امروز یکشنبه - 4 اسفند 1398
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
تاریخ انتشار : 11 شهریور 1398

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن سنگ آهن ایران جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ب طور فوق العاده که در روز چهارشنبه مورخ 13/06/98 راس ساعت 14 در محل اتاق بازرگانی ایران تشکیل می‌گردد دعوت بعمل می‌آید.
دستور جلسه:
1-  استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1397
2-  استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1397
3-  تصویب بودجه سال 1398 انجمن
4-  انتخاب بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی برای سال مالی 1398

سیدمهدی حسینی مجمع,مجمع عمومی ,انجمن سنگ آهن,مجمع فوق العاده